2011-11-16

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia poradnictwa terapeuty ds. uzależnień w ramach umowy cywilnoprawnej przy realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej „Wspólne działanie – lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (resocjalizacja, pedagogika społeczna, psychologia),
  • doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego,
  • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • samodzielność w wykonywaniu zadań,
  • niekaralność,
  • min. 3 lata doświadczenie w pracy jako terapeuta uzależnień.
 2. Wymagania pożądane:
  • ukończone kursy z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
  • komunikatywność,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności organizacyjne,
  • wysoka kultura osobista,
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • opracowywanie planów terapeutycznych oraz ich realizacja,
  • udzielanie indywidualnych porad terapeutycznych osobom nadużywającym, uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • o oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • o oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: listopad 2011 – czerwiec 2012 r. w dni robocze, 3 godziny 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
Dokumenty należy składać do godz. 15-tej dnia 18.11.2011 r., w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w biurze Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.217 /II piętro/ z dopiskiem: „Poradnictwo terapeuty uzależnień”.
MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.