2011-11-16

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej przy realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej „Wspólne działanie – lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe psychologiczne,
  • doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego,
  • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • samodzielność w wykonywaniu zadań,
  • niekaralność,
  • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa.
 2. Wymagania pożądane:
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
  • komunikatywność, empatia,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
  • wysoka kultura osobista,
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • diagnozowanie problemów i potrzeb uczestników Programu,
  • prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
  • wsparcie uczestników Programu w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: listopad 2011 – czerwiec 2012 r. w dni robocze, 3 godziny 1 raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
Dokumenty należy składać do godz. 15-tej dnia 18.11.2011 r., w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w biurze Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.217 /II piętro/ z dopiskiem: „Indywidualne poradnictwo psychologiczne”.
MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.