2011-10-28

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących
zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 6 do 13 lat
w świetlicy środowiskowej w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego


w ramach umowy o pracę (1/2 etatu) przy realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej „Wspólne działanie – lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  • dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • znajomość obsługi komputera, Internetu
 2. Wymagania pożądane:
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
  • komunikatywność,
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
  • zdolności organizacyjne,
  • wysoka kultura osobista,
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy środowiskowej,
  • organizacja zajęć dydaktycznych rozwijających indywidualne zdolności dzieci,
  • pomoc w nauce,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
  • wspólne z dziećmi przygotowywanie posiłków,
  • stała współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację programu.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • świadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.


Termin realizacji zadania: listopad 2011 – październik 2012 r.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.217 /II piętro/ z dopiskiem: Oferta na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej, w terminie do dnia 02.11.2011 r.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.